Heeft u een klacht over een kleinzakelijke financiering?

Bent u een kleinzakelijke vastgoedbelegger, dan is deze informatie belangrijk voor u. Kleinzakelijke vastgoedbeleggers zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen die, samen met de natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarmee zij verbonden zijn in de uitoefening van het beroep of bedrijf, niet meer dan twee miljoen euro beleggingspanden in eigendom hebben en bovendien niet meer dan twee miljoen euro lenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een klacht?
Dat vinden wij natuurlijk jammer. Om u te helpen bij de afhandeling van uw klacht kunt op deze op verschillende manieren bij ons indienen:

  • Via uw relatiemanager
  • Via e-mail: Klachten@ingref.nl
  • Schriftelijk: door een brief te sturen aan ING Real Estate Finance, afdeling Business Management, loctiecode AMP D 04.015, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam. Wilt u in uw brief naast een omschrijving van uw klacht, het volgende vermelden: Uw naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij u de naam van uw relatiemanager te vermelden en uw leningnummer(s) bij ING Real Estate Finance.

U kunt uw klacht aan ons voorleggen tot uiterlijk dertien maanden, vanaf de dag waarop het feit waarover u zich wilt beklagen heeft plaatsgevonden, of tot uiterlijk dertien maanden, vanaf de dag dat u redelijkerwijs van dat feit kennis had kunnen nemen.Zodra de klacht door ons is ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen waarbij afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de klacht in behandeling wordt genomen en over de termijn van afhandeling.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?
U kunt de klacht binnen acht weken, nadat u een reactie van ons heeft ontvangen of had moeten ontvangen, schriftelijk voorleggen aan de directie van ING Real Estate Finance via het volgende adres:

ING Real Estate Finance
Directie
Locatiecode AMP D 04.015
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam.

U ontvangt, na de ontvangstbevestiging, een reactie binnen acht weken op uw klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling door de directie?
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door de directie van ING, dan kunt u uw klacht aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorleggen. 

ING is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Onder voorwaarden kunnen klachten over financiële producten en diensten worden voorgelegd aan het KiFiD. In het Reglement Kleinzakelijke Financiering van het KiFiD kunt u nalezen of de klacht aan KiFiD kan worden voorgelegd. Het reglement kunt u op www.kifid.nl raadplegen of navragen via het telefoonnummer 070 3338999.

In uw leningovereenkomst kunt u nalezen of uw lening valt onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financieringen (de Gedragscode).